Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.


N.V. Bever Holding werkt met de grootste accuratesse en zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. N.V. Bever Holding aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. N.V. Bever Holding aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door N.V. Bever Holding worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van N.V. Bever Holding.


Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.V. Bever Holding en/of de beheerder van deze website.