Disclaimer/Privacy

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Algemeen

N.V. Bever Holding is een beursgenoteerde vastgoedmaatschappij. De aandelen van N.V. Bever Holding zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite. Door deze internetsite te benaderen en/of de op via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer/Privacy.


N.V. Bever Holding werkt met de grootste accuratesse en zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. N.V. Bever Holding aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. N.V. Bever Holding aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door N.V. Bever Holding worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van N.V. Bever Holding.

N.V. Bever Holding garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende softwaren kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

N.V. Bever Holding, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aanboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te verveelvoudigen, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.V. Bever Holding of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail en/of via ons contactformulier aan N.V. Bever Holding zendt. is niet gegarandeerd. N.V. Bever Holding raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan N.V. Bever Holding te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail en/of via ons contactformulier te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

N.V. Bever Holding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directie, indirecte, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijzen voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan N.V. Bever Holding of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van N.V. Bever Holding.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. N.V. Bever Holding kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van N.V. Bever Holding, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan N.V. Bever Holding verstrekt. N.V. Bever Holding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

uw voor- en achternaam

uw adresgegevens

uw telefoonnummer

uw e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken en aan uw verzoek te kunnen voldoen. 

N.V. Bever Holding bewaart uw persoonsgegevens zo lang het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van N.V. Bever Holding te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De beheerder van deze website, bewaart de contactformulieren van onze website voor een termijn van 2 maanden, waarna deze door hen worden verwijderd.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Wijzigen

N.V. Bever Holding behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer/Privacy te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer/Privacy, is gewijzigd.

 

Wassenaar, mei 2018