Persberichten

Beauchamp Beheer B.V. doet openbaar bod gestand

donderdag, 28 september 2006

PERSBERICHT - Beauchamp Beheer doet openbaar bod op Bever Holding gestand

Persbericht.

Dit is een gezamenlijk persbericht van N.V. Bever Holding en Beauchamp Beheer B.V. Niet voor uitgifte of verspreiding, in het geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Italië of Japan.

Hilversum en Den Haag, 28 september 2006

Beauchamp Beheer doet openbaar bod op Bever Holding gestand

Gestanddoening
Onder verwijzing naar de gezamenlijke persberichten van 2 juni 2006, 30 juni 2006, 8 augustus 2006 en 25 augustus 2006, en het biedingsbericht van 25 augustus 2006 (het "Biedingsbericht") kondigen N.V. Bever Holding ("Bever Holding") en Beauchamp Beheer B.V. ("Bieder") hierbij gezamenlijk aan dat aan alle gestelde voorwaarden voor het bod, zoals uiteengezet in het Biedingsbericht, op alle gewone aandelen in het kapitaal van Bever Holding, elk met een nominale waarde van EUR 1,15 ("Aandelen") is voldaan. De Bieder doet het bod op alle Aandelen ("Bod") gestand.

2.973.467 Aandelen zijn aangemeld onder het Bod, corresponderend met 93,3 procent van het geplaatste en bij derden uitstaande aandelenkapitaal van Bever Holding.

Afwikkeling
Onder verwijzing naar het Biedingsbericht zal de Bieder uiterlijk op 5 oktober 2006 een bedrag in contanten betalen van EUR 4,94 voor ieder rechtsgeldig aangemeld (of op ongeldige wijze, mits de Bieder de aanmelding daarvan desalniettemin heeft aanvaard) en geleverd Aandeel. Tot Euronext Amsterdam N.V. toegelaten instellingen dienen aangemelde Aandelen uiterlijk om 15:00 uur, Nederlandse tijd, op 5 oktober 2006 te leveren aan Kempen & Co N.V., zijnde het betaalkantoor.

Geen na-aanmeldingstermijn met betrekking tot het Bod
Er zal geen gelegenheid zijn voor houders van Aandelen ("Aandeelhouders") die hun Aandelen nog niet hebben aangemeld onder het Bod om hun Aandelen aan te melden gedurende een na-aanmeldingstermijn.

Aandeelhouders worden er nogmaals op gewezen dat de Bieder voornemens is de notering van Bever Holding in stand te houden en met Bever holding nieuwe activiteiten te ontplooien. De Bieder is voornemens om Bever Holding opnieuw actief te laten worden als financiële instelling met een breed pakket van activiteiten en diensten. Het creëren van aandeelhouderswaarde wordt een belangrijke doelstelling voor de nieuwe directie van Bever Holding.

Deze aankondiging is een publieke aankondiging zoals bedoeld in artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Restricties
Het Bod is uitgebracht door het ter beschikking stellen van het Biedingsbericht, welke de volledige bepalingen en voorwaarden van het Bod bevat, inclusief details over hoe het Bod kan worden aanvaard. Het Biedingsbericht wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan alle Aandeelhouders. Alle Aandeelhouders worden geadviseerd het Biedingsbericht en het daarin bepaalde over de wijze van aanvaarding te lezen, omdat deze belangrijke informatie bevat.

De beschikbaarheid van het Biedingsbericht voor Aandeelhouders welke niet woonachtig zijn in Nederland kan worden beïnvloed door het recht of de jurisdictie waar zij woonachtig zijn. Dergelijke personen moeten zich laten informeren over en zich houden aan enig toepasselijke wettelijke of toezichthoudende vereisten geldend in hun jurisdictie.

Het Bod is en wordt niet uitgebracht in jurisdicties waar het uitbrengen of aanvaarden daarvan niet in overeenstemming is met de effectenwetgeving of andere wet- of regelgeving van een dergelijke jurisdictie of waar enige registratie, goedkeuring of indiening van stukken van of bij een toezichthoudende instantie vereist is welke niet uitdrukkelijk onder de voorwaarden van het Biedingsbericht wordt voorzien. Personen die het Biedingsbericht verkrijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven, en eventueel vereiste machtiging, goedkeuring of toestemming te verkrijgen. De Bieder, Bever Holding, en elk van hun adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid af voor schending door enig persoon van dergelijke beperkingen. Personen (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, bewaarders, gevolmachtigden en trustkantoren) die het Biedingsbericht of een ander daaraan gerelateerd document naar een jurisdictie buiten Nederland sturen of zulks anderszins beogen te doen, dienen zorgvuldig kennis te nemen van Hoofdstuk 1 (Belangrijke Informatie en Beperkingen) alvorens daartoe over te gaan.

Meer specifiek, het Bod is en wordt niet uitgebracht, direct noch indirect, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Italië of Japan. Dienovereenkomstig, zullen en mogen er van dit persbericht geen kopieën, direct noch indirect, worden gemaild of op andere wijze worden doorgestuurd, gedistribueerd of gezonden worden, naar of vanuit de Verenigde Staten, Canada, Australië, Italië of Japan en personen die dit persbericht ontvangen, (bewaarders, gevolmachtigden, beheerders meegerekend) mogen deze niet mailen of anderzijds distribueren of zenden naar of vanuit deze jurisdicties.


N.V. Bever Holding
Statutair gevestigd te Hilversum

Beauchamp Beheer B.V.
Statutair gevestigd te Wassenaar

© NV Bever Holding

Terug