Persberichten

N.V. Bever Holding start nieuwe activiteiten

vrijdag, 12 januari 2007

PERSBERICHT - N.V. Bever Holding start nieuwe activiteiten

N.V. Bever Holding start nieuwe activiteiten

In vervolg op het persbericht van 28 september 2006, waarin Beauchamp Beheer heeft aangekondigd haar openbaar bod gestand te doen, kondigt zij thans de nieuwe strategie van Bever Holding aan en deelt zij mede dat met ingang van 2007 een aanvang zal worden genomen met de activiteiten.
In dit verband zal Beauchamp Beheer haar belang in het aandeel Bever Holding terugbrengen zoals eerder aangekondigd. De nieuw aan te stellen directie van Bever Holding zal zich tot taak stellen met Bever Holding die schaalgrootte te bereiken en voldoende aandeelhouderswaarde te realiseren dat een continuering van de beursnotering gerechtvaardigd is.

De nieuwe activiteiten

Na bestudering van de mogelijkheden om Bever Holding wederom actief te laten ondernemen is besloten een aanvang te nemen met vastgoedactiviteiten. Bever Holding is van mening dat de Nederlandse vastgoedmarkt ruime kansen biedt voor het behalen van een aantrekkelijk rendement en aandeelhouderswaarde. Het accent van de activiteiten zal komen te liggen op (her)ontwikkeling van vastgoedprojecten die waardegroei laten zien in combinatie met een verhuurde vastgoedportefeuille die een aantrekkelijk rendement zal bieden op termijn. Deze mogelijkheid kan zich voordoen door ontwikkeling voor eigen portefeuille, dan wel verwerving van vastgoedportefeuilles van derden. Bij dergelijke acquisities zal de uitgifte van nieuwe aandelen en een verdere groei van het fonds worden nagestreefd met inachtneming van de vereiste rendementsdoelstellingen.
Beauchamp Beheer heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van 70% van de uitstaande aandelen in Bever Holding aan een tweetal partijen. Tevens zal het eerste vastgoedproject worden aangekocht. Het betreft een perceel bouwgrond in Noordwijk aan Zee ter realisatie van een appartementencomplex. De aankoop van dit project zal in januari worden afgerond. De bouw zal begin 2007 starten. Bever Holding is voornemens om in 2007 meerdere onroerend goed projecten aan te kopen en deze vervolgens te ontwikkelen.
Bever Holding verwacht dat het bedrijf een beter resultaat zal behalen met haar vastgoedactiviteiten dan met het ontplooien van financiële activiteiten. Wel onderzoekt Bever Holding de mogelijkheden om op termijn aan vastgoed gerelateerde financiële producten in de markt te zetten.

Bestuur

De heer Van den Brandhof, thans enig bestuurder van Bever Holding, zal op korte termijn het bestuur uitbreiden. Hiermede wordt gewaarborgd dat voldoende vakkennis en ervaring binnen Bever Holding aanwezig zal zijn om het vastgoedbeleid vorm te geven. Na benoeming van de nieuwe directie zal de heer Van den Brandhof aftreden als bestuurder en zitting nemen in de Raad van Commissarissen.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Meer informatie over de activiteiten van Bever Holding zal tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Bever Holding op 6 februari 2007 worden toegelicht en besproken. Het bijeenroepen van de BAVA en de publicatie van de agenda zal op de gebruikelijke wijze en in overeenstemming met de statuten van Bever Holding worden gedaan.

© NV Bever Holding

Terug